Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's havo en vwo. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • De verdeling van doelen over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak
  • Afstemming in inhoud en architectuur van de conceptexamenprogramma’s vmbo

De examenprogramma’s havo en vwo worden gelijktijdig geactualiseerd. De examenprogramma’s vmbo zijn door een andere commissie ontwikkeld.

Vakvernieuwingscommissie monovak


Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek van het vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen van het vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen van het vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  5. Conceptexamenprogramma van het vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.


Tijdsplanning

Data ontwikkelsessies vakvernieuwingscommissie:

Ontwikkelsessie 5

19 en 20 april 2023

Ontwikkelsessie 6

12 juni 2023

Ontwikkelsessie 7

13 en 14 september 2023

Ontwikkelsessie 8

11 en 12 oktober 2023

Ontwikkelsessie 9

22 en 23 november 2023

Ontwikkelsessie 10

8 en 9 februari 2024

Ontwikkelsessie 11

14 en 15 maart 2024

Ontwikkelsessie 12

5 en 6 juni 2024

Ontwikkelsessie 13 (optioneel)

26 juni 2024


Data advieskring:

Advieskring

10 mei tot 30 juni 2023

Advieskring

6 december 2023 tot 24 januari 2024

Advieskring

3 april tot 15 mei 2024


Monitoring

Aan welke kwaliteitseisen moeten de geactualiseerde examenprogramma’s straks voldoen? Het ministerie van OCW heeft met inbreng van de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie aan SLO de werkopdracht ‘Actualisatie examenprogramma’s’ gegeven. Hierin is vastgelegd waaraan de geactualiseerde examenprogramma’s moeten voldoen. Er zijn criteria opgesteld voor zowel de inhoud als ook voor het proces van totstandkoming van de examenprogramma’s. SLO monitort op deze criteria waardoor er gedurende het traject inzicht wordt verkregen of aan die criteria wordt voldaan of dat er tussentijds moet worden bijgestuurd. Ook worden aan het einde van het gehele actualisatietraject de lessen en de observaties in een evaluatie opgenomen. Om de monitoring van de actualisatie van de examenprogramma’s goed te borgen, heeft het programmateam een monitoringsteam ingericht. Het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kan op basis van de monitoringsresultaten bijsturen of extra acties ondernemen.

Wil je dit Delen?